STATUT "BMW AutoKlub Polska"

Zasady rekrutacji do klubu.

STATUT "BMW AutoKlub Polska"

Postautor: Prezes » 2007-07-29, 18:11

Statut
BMW AutoKlub PolskaRozdział I

Postanowienia ogólne.§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę BMW AutoKlub Polska i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu “Klubem”.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

§ 3.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.


Klub posiada własne odznaki, godło oraz używa pieczęci według wzorów określonych przez Zarząd.
Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustala Zarząd, zgodnie z wytycznymi BMW Club Europa e.V. W szczególności znak firmowy BMW oraz nazwa firmy BMW muszą być używane wyłącznie za porozumieniem z BMW Club Europa e.V. oraz zgodnie z przyjętymi przez BMW AG standardami oraz sposobem ich prezentacji.

§ 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
niektórych spraw Klub może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.


§ 6.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji których cele są zbieżne z celami Klubu a ich realizacja zgodna jest ze standardami przyjętymi przez Klub.

§ 7.
Klub w swych działaniach opierał się będzie na możliwie pełnej transparentności wobec swych członków. Zasada transparentności będzie realizowana w szczególności przez możliwie wyczerpującą sprawozdawczość z działalności władz Klubu między innymi przez jej publikowanie na wewnętrznym forum internetowym Klubu oraz prezentowanie na Walnych Zebraniach Członków.


Rozdział II

Cele i środki ich realizacji§ 8.


Celami Klubu są:

1. popularyzacja marki BMW poprzez organizowanie turystyki samochodowej, imprez towarzyskich, kulturalnych, sportu samochodowego i innych,
2. integrowanie miłośników samochodów marki BMW,
3. dbanie o wizerunek marki BMW,
4. Wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących techniki, historii i samochodów marki BMW,
5. Upowszechnianie bezpiecznego zachowania na drodze i kultury jazdy wpływające na wyeliminowanie negatywnego wizerunku marki BMW.

§ 9.

Klub będzie realizował swoje cele przez:
1. zrzeszanie sympatyków marki BMW oraz umożliwianie im wzajemnej integracji,
2. organizowanie zlotów, rajdów, zawodów i innych imprez, zarówno ogólno dostępnych jak i zamkniętych wyłącznie dla członków Klubu,
3. udział członków Klubu w zlotach, rajdach, zawodach i innych imprezach w celu popularyzacji Klubu na zewnątrz,
4. organizowanie różnego rodzaju szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji kierowców,
5. propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,Rozdział III

Członkowie Klubu


§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, cechujący się szczególnym zamiłowaniem do marki BMW, chęcią realizacji celów Klubu zgodnie z wyznaczonymi przez Klub standardami, który dodatkowo złoży odpowiedni wniosek o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz wniesie należną opłatę członkowską.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również cudzoziemcy.

§ 12.

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd po
stwierdzeniu, że:
a. kandydat na członka złożył właściwy, odpowiednio wypełniony wniosek o przyjęcie w poczet członków,
b. kandydat na członka wniósł należne opłaty członkowskie, przy czym przez wniesienie opłat rozumie się zaksięgowanie ich na rachunku bankowym Klubu,
c. kandydat złożył pisemne oświadczenie o przestrzeganiu postanowień niniejszego Statutu oraz wewnętrznych regulaminów Klubu,
2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia
warunków statutowych. W takim przypadku wpłacone przez Kandydata opłaty członkowskie zostaną zwrócone Kandydatowi.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:


1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z biernym i czynnym
prawem wyborczym,
2. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu,
3. noszenia Odznak Klubowych i reprezentowania jego barw,
4. udziału w zlotach, rajdach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy klubu.

§ 14.

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:


1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2. czynny udział w życiu Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich,
3. godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz, w szczególności przez postępowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami moralnymi, zachowanie kultury osobistej i poszanowanie zasad współżycia społecznego,
4. zachowanie się na drodze i poza nią w sposób ukierunkowany na poprawę wizerunku marki BMW w społeczeństwie,
5. udzielanie koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu.


§ 15.

1. Osobie fizycznej która wyróżniła się szczególnie w działaniach na rzecz Klubu lub popularyzacji marki BMW – a nie jest członkiem zwyczajnym Klubu - Zarząd w drodze uchwały może przyznać członkostwo honorowe (członek honorowy).
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich.

§ 16.

Członkostwo wygasa na skutek:


1. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2. śmierci członka,
3. podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków na skutek niepłacenia składek,
4. dyscyplinarne wykluczenie członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na jego szkodę.

§ 17.

1. na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu w spawie podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków oraz dyscyplinarne wykluczenie członka Zarząd powiadomi członka którego postępowanie dotyczy o możliwości złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie winno być dokonane pisemnie lub drogą elektroniczną. Wyjaśnienia przez członka mogą być złożone w formie pisemnej lub ustnie na posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwała w sprawie skreślenia z listy członków oraz dyscyplinarnego wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.
3. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od w/w uchwał w ciągu dwóch tygodni od daty ich uchwalenia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Sądu Koleżeńskiego.
4. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim opisany jest w §32 Statutu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 18.

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19.


1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania (kworum).
2. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia (za wyjątkiem głosowania tajnego).
3. Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek co najmniej 1/4 osób uprawnionych biorących udział w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne.

§ 20.

Walne Zebranie Członków Klubu
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na dwa lata i jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.
5. Porządek obrad Walnego Zebrania ustalony przez Zarząd powinien być uzupełniony jeżeli na 7 dni przed terminem zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/4 członków zwyczajnych lub Komisję Rewizyjną.
6. Uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd w przeciągu kolejnych 45 dni od daty Walnego Zebrania na którym nie było wystarczającej ilości osób uprawnionych do głosowania aby podjąć ważne uchwały.

§ 21.

1. Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej 1/4 członków zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd powinien zwołać w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.
5. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd w przeciągu kolejnych 45 dni od daty Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na którym nie było wystarczającej ilości osób uprawnionych do głosowania aby podjąć ważne uchwały.


§22.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym członkowie zwyczajni i honorowi.


§ 23.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie zmian statutu,
2. uchwalanie wytycznych dotyczących działalności Klubu, celów i sposobu ich realizacji,
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4. udzielanie na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium zarządowi za minioną
kadencję,
5. wybór członków władz klubu oraz ich odwoływanie,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku po
rozwiązaniu,

§ 24.

Zarząd Klubu
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków. Przy czym o liczebności Zarządu decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy się z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie dwóch lat.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swych członków prezesa, do 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. Uchwalanie budżetu Klubu,
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
5. Dysponowanie majątkiem i funduszami Klubu,
6. Decydowanie o przystąpieniu do związków stowarzyszeń,
7. Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków oraz dyscyplinarnym wykluczeniu członka Klubu.
8. Wybór delegatów do organizacji, których Klub jest członkiem,
9. Nadawanie godności członka honorowego,
10. Uchwalanie regulaminów obowiązujących w Klubie,
11. Zatwierdzanie bilansów i sprawozdań,
12. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich,
13. Uchwalanie struktury wewnętrznej Klubu,
14. Udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Klubu oraz określenie wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Klubu,
15. Decyzje Zarządu Klubu podejmuje w postaci uchwał.
16. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym podjęto uchwałę.


§ 26.

1. Zarząd realizuje swe zadania poprzez podejmowanie stosownych uchwał na
posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes podając do wiadomości
przewidywany porządek obrad.
3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni, a także członkowie Klubu lub osoby trzecie w przypadku ich imiennego zaproszenia przez Zarząd.
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz oraz
Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzeniu.
5. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania
protokołów określa regulamin Zarządu.

§ 27.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna skład się z 3 do 5 członków. Przy czym o liczebności Komisji Rewizyjnej decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybierają jej Przewodniczącego i zastępcę.

§ 28.

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:
1. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu,
2. badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodność z budżetem,
3. sporządzanie sprawozdania, które przedstawia Walnemu Zebraniu Członków
Klubu,
4. przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 29.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na pół roku. O efektach tych czynności Komisja Rewizyjna informuję w oficjalnym sprawozdaniu dostępnym dla wszystkich członków Klubu.

§ 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 31.

1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:
a. z chwilą śmierci,
b. z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
c. z chwila odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane w tym celu.
3. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej nastąpi w wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków. Zgromadzenie to może zostać zwołane w trybie określonym w § 21.

§ 32.

Sąd Koleżeński

1. Spór zaistniały między członkami Klubu może być rozstrzygany przez Sąd Koleżeński.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie skreśleniu z listy członków oraz dyscyplinarne wykluczenie członka.
3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
4. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy się z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie dwóch lat.
5. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera spośród swych członków przewodniczącego.
6. Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.
7. Sąd Koleżeński stosuje kary określone w rozdziale V Statutu z tym, że skreślenie z listy członków lub wykluczenie z Klubu dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.


Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 33.

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1. pochwałę na piśmie,
2. dyplom,
3. odznakę honorową Klubu.

§ 34.

Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu, mogą być nakładane na członków zwyczajnych i honorowych, następujące kary dyscyplinarne:
1. upomnienia,
2. ostrzeżenia,
3. nagany,
4. zakaz czasowego brania udziału w zlotach, rajdach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub,
5. czasowe pozbawienie praw członkowskich,
6. wykluczenie.


Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 35.

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze klubu oraz prawa majątkowe.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a. wpisowe i składki członkowskie,
b. dochody z majątku Klubu i działalności gospodarczej,
c. darowizny, spadki i zapisy,
d. dotacje.

§ 36.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i jednego z członków Zarządu.

§ 37.

Klub prowadzi działalność gospodarczą w zgodzie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. W ramach prowadzonej działalność gospodarczej może tworzyć własne podmioty gospodarcze lub być wspólnikiem w takich podmiotach.


Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu


§ 38.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 ważnych głosów.

§ 39.

Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu może być podjęta przez Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością 3/4 ważnych głosów .
pozdrawiam
Prezes

Moja flota: Coupe'jka & Diesel & eFka & Czarna
Ex BMW: E30 320i, E34 520i, E38 740i, E39 530d, E34 525i, E39 540i, E60 530d, E30 320/5 Cabrio, E65 745i, E39 M5, F01 740i, E46 330d...

>> Fabryka Błysku - odnowa samochodów <<
Awatar użytkownika
Prezes
-#Ranga5
-#Ranga5
 
Posty: 7332
Rejestracja: 2007-01-17, 23:12
Lokalizacja: WPR

Wróć do Rekrutacja do BMW AutoKlub Polska

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości